Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om pengekrav mellom næringsdrivende

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse

TOT Drilling Ltd (advokat Trond Hatland) mot Norsk Tillitsmann ASA, Petromena Limited og Petromena ASA, dets konkursbo (advokat Karstein J. Espelid)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen