Omsorgsovertakelse - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til anke over tingrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.09.2013, HR-2013-02040-U, (sak nr. 2013/1745), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Trude Marie Wold) mot X barnevern (advokat Monicha Marthinussen Harjang)

Dommere: Gjølstad, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen