Omstøtelse etter dekningsloven § 5-7 første ledd bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2013, HR-2013-01869-U, (sak nr. 2013/1157), sivil sak, anke over kjennelse

TH52 Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) mot Modron AS, dets konkursbo (advokat anja K. Ankerud)

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen