Rettskraftsvirkningen av namsmannens verdifastsettelse i sak om tilbakelevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.08.2013, HR-2013-01811-U, (sak nr. 2013/1295), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kent Fredriksen) mot BMW Financial Services Norge NUF (advokat Hanne Riksheim)

Dommere: Skoghøy, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen