Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.11.2013, HR-2013-02299-U, (sak nr. 2013/2048), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Astrid Gjøystdal) mot X kommune

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Skoghøy

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen