Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse - dekn. av godtgj. til fagkyndige meddommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse

Bjerke Ventilasjon AS (advokat Arne Sørsdahl) mot Hadeland Montasje AS (advokat Morten Mørch jr.)

Dommere: Tjomsland, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen