Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00844-U, (sak nr. 2013/489), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Leif Inge Håland) mot B (advokat Ola J. Strømsmoen)

Dommere: Endresen, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen