Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00845-U, (sak nr. 2013/542), sivil sak, anke over kjennelse

A AS (advokat Einar Heiberg) mot B (advokat William G. Bugge)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen