Søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse

Olav Vs gate 5 AS og Dronning Mauds gate 1-3 KS (advokat Helge Morten Svarva) mot Oslo kommune (advokat Irene Sogn)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen