Spørsmål om ankefrist til lagmannsrett er overholdt og om foreldelse av sjøpanterett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 13.09.2013, HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E og F (advokat Sigmund Z. Berg) mot G AS (advokat Elling Skaar)

Dommere: Webster, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen