Spørsmål om avskjæring av bevis i tingrettsak - prøving av Utlendingsnemndas vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.11.2013, HR-2013-02313-U, (sak nr. 2013/1746), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Dommere: Skoghøy, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen