Spørsmål om innsigelse skal avvises under henvisn. til at Pasientskadenemndas ansvarsvedtak må anses som et "endelig vedtak"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.09.2013, HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll)

Dommere: Matningsdal, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen