Spørsmål om nytt påstandsgrunnlag for lagmannsretten også er et nytt krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.11.2013, HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse

A AS, A Holding AS og A Scandinavia AS (advokat Johan Hveding) mot B (advokat Sigurd Holter Torp)

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen