Spørsmål om partshjelp etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01708-U, (sak nr. 2013/1420), sivil sak, anke over kjennelse

A mfl. (advokat Morten Pind) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ole Andre Oftebro)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen