Spørsmål om skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd begrenser debitors rettigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.10.2013, HR-2013-02219-U, (sak nr. 2013/1789), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Erling T. Eggen) mot staten v/X kemnerkontor (advokat Marianne Nergaard Magnus)

Dommere: Skoghøy, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen