Spørsmål om søksmål må avvises som følge av at søksmålsfristen i foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd andre punktum er oversittet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00505-U, (sak nr. 2013/298), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad) mot Pangea Property Partners AS (advokat Gunnar Sørlie)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen