Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om krav til kontradiksjon er tilfredsstilt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02080-U, (sak nr. 2013/1784), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Andreas Hegg) mot Gjensidige Bank ASA (advokat Oddmund E. Foss)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen