Stansing av ekspropriasjonsskjønn til rettskraftig avgjørelse i separat sak om gyldighet av underliggende ekspropriasjonsvedtak foreligger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02650-U, (sak nr. 2013/2094), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Kine E. Steinsvik)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tønder og Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen