Tillatelse til fremleggelse av granskningsrapport

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 25.01.2013, HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom

Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen