Tvist om fordring i tvangsoppløsningsbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Wilhelm Hopen) mot B Sparebank (advokat Ragnar Wold)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen