Tvist om tilgang til bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02652-U, (sak nr. 2013/1838), sivil sak, anke over kjennelse

AG Holding As, Misantrophe AS, A, Loligo AS, Aage Thoen Ltd AS, Remco AS og Silvercoin Industries AS (advokat Gunnar Stake-Larsen) B, C mot

Norsk Tillitsmann ASA (advokat Peter Bugge Hjorth), Thule Drilling AS, dets konkursbo (advokat Mathias Tveten) Fearnley Securities AS, D, E (advokat Hans R. Borge) og Verdipapirsentralen ASA (advokat Lars-Erik Oppi)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Falkanger og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen