Videre anke i sak om fravikelse av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00137-U, (sak nr. 2012/2035), sivil sak, anke over kjennelse

A og B mot C og D (advokat Nils E. Tangedal)

Dommere: Utggård, Stabel, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen