Videre anke i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2013, HR-2013-02494-U, (sak nr. 2013/2215), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arne Meltvedt) mot B AS (advokat Erling Høyte)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tjomsland og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen