Videre anke over kjennelse om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00646-U, (sak nr. 2013/293), sivil sak, anke over kjennelse

Agder Havrafting AS mot HK Motorservice Kristiansand AS (advokat Einar Heiberg)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen