Videre anke over midlertidig avgjørelse om foreldreansvar og samvær etter barneloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.05.2013, HR-2013-00951-U, (sak nr. 2013/838), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Mjell) mot B (advokat Johannes Hauge)

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen