Videre anke over stadfestelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00258-U, (sak nr. 2012/2077), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ingolf Holmen) mot B

Dommere: Stabel, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen