Videre anke over tingrettens kjennelse om avvisning av søksmål pga litispendens

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00659-U, (sak nr. 2013/301), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Dyre Østby) mot C AS (advokat Eivind Bjøralt)

Dommer: Endresen, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen