Spørsmål om lagmannsretten ved behandling av anke om ikke å åpne gjeldsforhandling har forstått vilkårene for gjeldsforhandling riktig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2013, HR-2013-02241-U, (sak nr. 2013/1869), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ro)

Dommere: Skoghøy, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen