Anke i bedragerisak hvor domfelte ble frifunnet av tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2013, HR-2013-01452-U, (sak nr. 2013/1014), straffesak, anke over dom

A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen