Anke i straffesak om grove sedelighetsforbrytelser, vold og tvang mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01298-U, (sak nr. 2013/791), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen