Anke over beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme en anke over straffedom, jf. straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00485-U, (sak nr. 2013/261), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen