Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15 nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00572-U, (sak nr. 2013/482), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen