Anke over lagmannsrettens ankenektelse, jf. straffeprossessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00486-U, (sak nr. 2013/291), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Erik Lea) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen