Anke over lagmannsrettens avvisning av begjæring om omgjøring av delvis ankenektelse i økonomisk straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.11.2013, HR-2013-02346-U, (sak nr. 2013/2011), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen