Anke over lagmannsrettens beslutning om at forsvarer i en straffesak skal fratre

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2013, HR-2013-00147-U, (sak nr. 2012/2059), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Steinar B. Yndestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen