Anke over lagmannsrettens beslutning om å henvise en bevisanke fremfor å oppheve tingrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00712-U, (sak nr. 2013/468), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Robert Fonn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen