Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00135-U, (sak nr. 2012/1995), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Lars Christian Sunde, II. B AS (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen