Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over vedtatt forelegg fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02669-U, (sak nr. 2013/2095), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tønder og Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen