Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2013, HR-2013-00993-U, (sak nr. 2013/589), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Tønder, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen