Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i sak om inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00839-U, (sak nr. 2013/641), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen