Anke over lagmannsrettens beslutnng om å nekte anker over dom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01167-U, (sak nr. 2013/603), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Stian Mæland), B (advokat Trygve Staff) og C (advokat Marianne Darre-Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen