Anke over lagmannsrettens dom hvor tiltalte ble domfelt over overtredelse av strl § 229 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2013, HR-2013-01370-U, (sak nr. 2013/1065), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen