Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av straffeloven § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.05.2013, HR-2013-01095-U, (sak nr. 2013/903), straffesak, anke over dom

A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen