Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl § 229 andre straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.06.2013, HR-2013-01313-U, (sak nr. 2013/1020), straffesak, anke over dom

A (advokat Ole Edward Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen