Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01858-U, (sak nr. 2013/1354), straffesak, anke over dom

A (advokat Ulf Egil Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen