Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.10.2013, HR-2013-02116-U, (sak nr. 2013/1642), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen