Anke over lagmannsrettens domfellelse for seksuell handling med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00850-U, (sak nr. 2013/692), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen