Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke over tingrettens beslutning om ikke å utsette hovedforhandling i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01061-U, (sak nr. 2013/720), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen