Anke over lagmannsrettens nektelse av å innhente nye bevis under behandling av omgjøringsbegjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01716-U, (sak nr. 2013/1358), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Stabel og Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen