Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om legemsbeskadigelse etter strl. § 229 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2013, HR-2013-01347-U, (sak nr. 2013/962), straffesak, anke over dom

A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen